Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

FAM Grupa Kapitalowa — Карточка организации

название организации FAM Grupa Kapitalowa
полное название организации FAM Grupa Kapitalowa
страна риска Польша
отрасль Другие отрасли
сайт http://famgk.pl/

Профиль

FAM Grupa Kapitałowa S.A. – podmiot dominujący, notowana na GPW spółka, która po połączeniu z FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. kontynuuje jego działalność w segmencie cynkowniczym. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa FAM charakteryzuje się obecnie najwyższymi cenami surowców w ciągu ostatnich lat. Aby ograniczyć wpływ tych czynników Grupa prowadzi działania zmierzające do ekspansji firmy na nowe rynki. Dywersyfikacja branżowa odbiorców umożliwi zmniejszenie efektu sezonowości produkcji, zmniejszenie ryzyka surowcowego, poprawę osiąganych marż operacyjnych oraz zmniejszenie wrażliwości na wahania kursów walutowych. Przedmiotem działalności są usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. Metoda ta zalicza się do najlepszych metod zabezpieczania konstrukcji stalowych przed korozją – żadne inne zabezpieczenie nie posiada jednocześnie takiej trwałości, odporności korozyjnej i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Trwałość powierzchni cynkowej wynosi od 20 do 65 lat i uzależniona jest od agresywności środowiska oraz grubości powłoki cynkowej. Ze względu na wieloletni okres ochrony przed korozją, jaki zapewnia ogniowa powłoka cynkowa, jest ona zabezpieczeniem bardzo tanim – koszty ponoszone w momencie wykonywania powłoki w odniesieniu do okresu jej trwałości okazują się znikome. Aktualnie Spółka prowadzi działalność w trzech lokalizacjach: we Wrocławiu, Rawie Mazowieckiej oraz Obornikach. Wszystkie trzy zakłady zaliczają się do najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju i charakteryzują się wysoką wydajnością oraz jakością świadczonych usług (posiadane nowoczesne zaplecze techniczne pozwala na cynkowanie nawet wielkogabarytowych konstrukcji stalowych o długości do 16 m). Posiadamy również malarnię proszkową i ciekłą pozwalającą na dodatkowe zwiększenie odporności korozyjnej konstrukcji i uzyskanie dowolnej kolorystyki. Do najczęściej cynkowanych wyrobów należą stalowe elementy konstrukcji budowlanych, bariery drogowe, kraty pomostowe, systemy ogrodzeń, elementy wież telefonii komórkowej, ramy przyczep samochodowych etc. Popularność cynkowania rośnie w takich segmentach rynku, jak przemysł energetyczny, budownictwo, mosty i urządzenia drogowe, chłodnictwo. O atrakcyjności rynku usług cynkowniczych i jego dobrych perspektywach na najbliższe lata świadczy konsolidacja branży, budowa nowych cynkowni oraz rozbudowa możliwości produkcyjnych. Wybierając cynkowanie do ochrony stali, wybierają Państwo niezawodny, wysokiej jakości produkt od rzetelnego i długoletniego dostawcy. Połączenie wysokiej jakości cynku z wysoką jakością cynkowania sprawia, że ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie jest najbardziej opłacalną decyzją. Cynkowanie jest nie tylko nowoczesnym produktem, który wykorzystuje technicznie zaawansowane własności cynku oraz stali, chroniącym stal przed rdzą, ale również posiada długą historię udanych zastosowań. Najlepszymi referencjami dowolnego produktu są przykłady z przeszłości. W wielu znanych na świecie inwestycjach wykorzystano cynkowanie. Na przykład konstrukcja stalowa dachu Opery w Sydney jest zabezpieczona powłoką cynkową. Zastosowania cynkowania ogniowego pokazują, że jest ono najlepszym wyborem do ochrony stali. Zarówno dla małych zakładów konstrukcji stalowych jak i konstruktorów dużych projektów na świecie wybór cynkowania ogniowego jest dobrą decyzją handlową. Historia grupy 2014 Likwidacja zakładu Metalplast Oborniki W grudniu 2014 roku Zarząd podjął decyzję o likwidacji segmentu konstrukcji przemysłowych tj. Zakładu Metalplast Oborniki. Przedmiotem działalności Zakładu Metalplast Oborniki były projektowanie, produkcja i serwis obiektów modułowych, realizacja konstrukcji stalowych oraz produkcja i montaż stolarki PCV i AL. Połączenie FAM Grupa Kapitałowa SA ze Spółkami Zależnymi W dniu 30 września 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o połączeniu FAM Grupa Kapitałowa SA ze Spółkami Zależnymi, w których miała 100% udziałów w celu stworzenia uproszczonej i nowoczesnej struktury organizacyjnej oraz usprawnienia funkcjonowania i zwiększenia efektywności Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. Sprzedaż akcji spółki Stradom W maju 2014 r. FAM GK zdecydowała się na sprzedaż akcji spółki Stradom ze względu na zbyt małe synergie z podstawowym biznesem. Celem zbycia Stradomia była ponadto poprawa bilansu FAM GK poprzez istotne zredukowanie zadłużenia oraz poprawę wyników operacyjnych grupy. 2011 Połączenie z FAM Cynkowanie Ogniowe W październiku 2011 roku FAM Grupa Kapitałowa połączyła się z FAM Cynkowanie Ogniowe. Od tego momentu FAM GK koncentruje się już nie tylko na kwestiach związanych ze strategicznym zarządzaniem Spółką, ale prowadzi także działalność operacyjną w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe oraz produkcji obiektów modułowych i stolarki otworowej w oparciu o markę Metalplast Oborniki. Połączenie kończy trwający przez ponad 2 lata proces restrukturyzacji Grupy. 2010 Sprzedaż akcji Mostostalu Wrocław S.A W grudniu 2010 r. FAM Grupa Kapitałowa sprzedaje wszystkie przysługujące jej akcje w kapitale zakładowym Mostostal Wrocław S.A. W tym samym okresie, FAM Cynkowanie Ogniowe poszerzyło swoją działalność o zdolności wytwórcze spółki Metalplast Oborniki, która została nabyta od Mostostal Wrocław S.A. jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 2009 Poszerzenie działalności Mostostalu Wrocław Od 1 stycznia 2009 r. działalność Mostostal Wrocław została poszerzona o zdolności wytwórcze Metalplast-Systemy Budowlane. Decyzją Sądu Rejonowego we Wrocławiu połączenie obu spółek należących do Grupy Kapitałowej FAM zostało zrealizowane przez przeniesienie całego majątku Metalplast-Systemy Budowlane na spółkę Mostostal Wrocław. 2008 Połączenie spółek Z dniem 29 lutego 2008 r. zostało dokonane połączenie spółek FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. i Metalplast -System Sp. z o.o. poprzez wniesienie całego majątku Metalplast-System do FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. lorem ipsum W dniu 1 kwietnia 2008 r. spółka FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. wniosła do spółki od siebie w 100% zależnej Metalplast-Systemy Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa działającej w formie samobilansującego się oddziału FAM Cynkowanie Ogniowe, prowadzącego działalność w zakresie produkcji obiektów modułowych i stolarki okiennej. Zmiana formy prawnej W dniu 1 września 2008 r. nastąpiła zmiana formy prawnej FAM Cynkowanie Ogniowe ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. 2007 Przyłączenie spółki Metalplast-System W sierpniu 2007 r. do Grupy Kapitałowej dołączyła spółka Metalplast-System Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach. Dzięki przejęciu Metalplastu Grupa stała się liderem na rynku usług cynkowania ogniowego w Polsce. Wydzielenie segmentu odlewniczego Wydzielenie segmentu odlewniczego było zakończeniem I etapu realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej FAM, przyjętej przez Zarząd Spółki jesienią 2005 roku. Głównym założeniem strategii było stworzenie zrozumiałego i przejrzystego dla inwestorów modelu biznesowego Grupy z precyzyjnie określoną rolą i odpowiedzialnością spółek zależnych, przy jednoczesnej dywersyfikacji źródeł surowców. Wydzielenie działalności odlewniczej W czerwcu 2007 r. działalność odlewnicza prowadzona przez spółkę dominującą została wydzielona do zewnętrznej spółki zależnej FAM – Technika Odlewnicza Sp. z o.o. 2006 Przyłączenie spółki Stradom S.A. W lipcu 2006 roku do Grupy Kapitałowej FAM dołączyła spółka Stradom S.A. – producent tkanin syntetycznych. Akwizycja umożliwia m.in. znaczne zwiększenie wyników finansowych oraz zwiększenie odporności Grupy na wpływ zmian światowych cen surowca, głównie cynku. 2005 Rozdzielenie linii biznesowych W grudniu 2005 r. linie biznesowe zostały rozdzielone, poprzez wydzielenie wysoko rentownej działalności cynkowniczej do spółki FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. W Mostostalu Wrocław pozostała linia biznesowa związana z chłodnictwem. 2005 Przejęcie spółki Mostostal Wrocław S.A. W kwietniu 2005 roku firma przejęła na bardzo korzystnych warunkach spółkę Mostostal Wrocław S.A., zajmującą się usługami cynkowania ogniowego oraz budową urządzeń instalacji chłodniczych. 2004 Pozyskanie pierwszych kapitałów Kapitały pozyskane z pierwszej publicznej emisji akcji przeprowadzonej w 2004 r. pozwoliły Spółce z wieloletnim doświadczeniem w branży odlewniczej, na rozpoczęcie budowy Grupy Kapitałowej. Władze spółki Zarząd Paweł Relidzyński Prezes zarządu Paweł Relidzyński jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętkorzyskiej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji na kierunku Ekonomia. Doświadczenie zawodowe: od 02.2014 Cynkownia Wieluń sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 10.2010-02.2014 Gwarant-Cynkowanie sp. z o.o. – Prezes Zarządu 09.2008-10.2011 Gwarant Grupa Kapitałowa S.A – Dyrektor oddziału Wieluń – ZUGIL S.A. 09.2007-09.2008 Gwarant Grupa Kapitałowa S.A. – Specjalista ds. sprzedaży Oddział Wieluń – ZUGIL S.A. Sławomir Chrzanowski Członek zarządu Pan Sławomir Chrzanowski ukończył Wydział Zarządzania oraz studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a także liczne kursy z zakresu finansów i księgowości. Doświadczenie zawodowe: od 07.2014 FAM Grupa Kapitałowa S.A. – Dyrektor Finansowy 03-06.2014 FAMUR S.A. – Dyrektor Finansowy 10.2011-12.2013 FAM Grupa Kapitałowa S.A. – Dyrektor Finansowy 10.2009-10.2011 FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. – Dyrektor Finansowy, Prokurent 06-2009-12.2010 Mostostal Wrocław S.A. – Członek Zarządu 10.2008-12.2010 Mostostal Wrocław S.A. – Dyrektor Finansowy 09.2003-09.2008 Europejski Fundusz Leasingowy S.A. – Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego 07.2002-06.2003 Pekao Leasing sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy, Prokurent 01.1997-11.2001 Zespół Planowania i Analiz Finansowych w Pekao Leasing sp. z o.o. – Specjalista, Główny Specjalista, Kierownik Rada Nadzorcza Grzegorz Bielowicki Wykształcenie wyższe, ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz również z wyróżnieniem Graduate School of Businness International Executive M.B.A. University of Chicago, jest również pilotem zawodowym. Założyciel i Partner Zarządzający funduszu Tar Heel Capital. Zarządzając funduszem przeprowadził szereg udanych inwestycji m. in. w firmy takie jak notowany na giełdzie RADPOL czy Metalplast-System Sp. z o.o. sprzedany do Grupy Kapitałowej FAM. Członek Rad Nadzorczych, w których THC jest inwestorem. W latach 1996-2004 związany z firmą logistyczną Vos Logistics Polska, wcześniej Euroad; od 1998 roku pełni w spółce funkcję prezesa zarządu. Wcześniej pracował na rzecz funduszu venture capital Kościuszko jako doradca. Grzegorz Bielowicki był wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz konsultantem odpowiedzialnym za program systemów emerytalnych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Zasiada w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. od lutego 2009r. Tomasz Firczyk Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzanie i Marketing, posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W okresie od sierpnia 2001r. do września 2001r. był księgowym w firmie Polpharma Warszawa Sp. z o.o., od października 2001r. do marca 2005r. pracował na stanowisku analityka finansowego w Vos Logistics Polska. Od kwietnia 2005r. do października 2005r. był starszym asystentem biegłego rewidenta w spółce BDO Polska Sp. z o.o. W okresie od sierpnia 2006r. do listopada 2007r. był członkiem rady nadzorczej Metalplast-System Sp. z o.o. Od stycznia 2006r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa księgowego, prawnego i finansowego. W okresie od kwietnia 2009r. do grudnia 2010r. był członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Wrocław S.A., od marca 2009r. zasiada w Radzie Nadzorczej spółki FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Od 2009 roku jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych od FAM Grupa Kapitałowa S.A. – FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. i Stradom S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej spółek Radpol S.A., Rurgaz Sp. z o.o., Apreo Logistics S.A. Leśne Runo S.A. Jest Partnerem w funduszu Tar Heel Capital. Zasiada w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.
Показать весь профиль

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
FAM Grupa Kapitalowa, FRN 01jul2022, PLN (D) 8 PLN Досрочно погашена
FAM Grupa Kapitalowa, FRN 10dec2018, PLN (C) 10 PLN Досрочно погашена
FAM Grupa Kapitalowa, FRN 01jul2022, PLN (B) 25 PLN Досрочно погашена
×