ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ООО "Ковчег" выпустит облигации серии "А-H" на сумму 865, 217 млн. грн.

4 июня 2010 Сбондс-Украина
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОВЧЕГ»
1.2. Організаційно -правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31569627
1.4. Місцезнаходження емітента: м. Київ, вул. Басейна, 6 літА
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0442309592
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kovcheg@mandarin.kiev.ua

Рішєння про про розміщєння цінних папеpiв принято позачерговими зборами Учасників ТОВ»Ковчег» за № 57 від 27.05.10:
Учасники що прийняв рішення про розміщення цінних паперів:
- Шевченко В.В., якому належить 50% статутного капіталу Товариства
- Суспіцин В.А., якому належить 50% статутного капіталу Товариства

Випускаються облігації восьми серій А - H іменні, цільові, забезпечені. Кількість облігацій:

- серія А - 960 000 (дев'ятсот шістдесят тисяч) штук, номери з 000001 по 960000;
- серія В - 391 000 (триста дев'яноста одна тисяча) штук номери з 000001 по 391000;
- серія С - 2 356 735 (два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч сімсот тридцять п'ять) штук номери з 0000001 по 2 356 735;
- серія D - 2 356 735 (два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч сімсот тридцять п'ять) штук номери з 0000001 по 2 356 735;
- серія E - 2 356 733 (два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч сімсот тридцять три) штуки номери з 0000001 по 2 356 733;
- серія F - 19 600 (дев'ятнадцять тисяч шістсот) штук номери з 00001 по 19 600;
- серія G - 19 700 (дев'ятнадцять тисяч сімсот) штук номери з 00001 по 19 700;
- серія H - 19 700 (дев'ятнадцять тисяч сімсот) штук номери з 00001 по 19 700.

Номінальна вартість однієї облігації серії А - 67,50 (шістдесят сім гривень 50 копійок);
Номінальна вартість однієї облігації серії В - 419,44 (чотириста дев'ятнадцять гривень 44 копійки);
Номінальна вартість однієї облігації серії С - 80,00 (вісімдесят гривень 00 копійок);
Номінальна вартість однієї облігації серії D - 80,00 (вісімдесят гривень 00 копійок);
Номінальна вартість однієї облігації серії E - 80,00 (вісімдесят гривень 00 копійок);
Номінальна вартість однієї облігації серії F - 1 200,00 (одна тисяча двісті гривень 00 копійок);
Номінальна вартість однієї облігації серії G - 1 200,00 (одна тисяча двісті гривень 00 копійок);
Номінальна вартість однієї облігації серії H - 1 200,00 (одна тисяча двісті гривень 00 копійок);

Загальна номінальна вартість випуску облігацій становить 865 21 7 280,00 (вісімсот шістдесят п'ять мільйонів двісті сімнадцять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок), в тому числі:
Розміщення облігацій здійснюється серед невизначеного кола осіб, шляхом
відкритого (публічного) розміщення за наступним графіком:
Серія A розміщується з 16.07.2010 р. по 15.07.2011 року;
Серія B розміщується з 16.07.2010 року по 15.07.2011 року;
Серія C розміщується з 16.07.2010 року по 15.07.2011 року;
Серія D розміщується з 16.07.2011 року по 14.07.2012 року;
Серія E розміщується з 15.07.2012 року по 14.07.2013 року;
Серія F розміщується з 16.07.2010 року по 15.07.2011 року;
Серія G розміщується з 16.07.2011 року по 14.07.2012 року;
Серія H розміщується з 15.07.2012 року по 14.07.2013 року.

Розміщення облігацій проводиться в офісі емітента за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 6.

Всі серії випускаються в бездокументарній формі

Співвідношення суми цінних паперів на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу - 7332349,83%,
Співвідношення загальної суми цінних паперів які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу - 2881355,93%

Власнику однієї облігації надається право:
- Власнику однієї облігації серій А - Е надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової та нежитлової площі будинку, в кількості 0,01 (нуль цілих одна сота частка) метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна, в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій.
- Власнику однієї облігації серій F - H надається право отримати у власність 0,01 (одну соту частку) паркувального місця (машиномісця) в підземному паркінгу, яке розташоване у будинку, що будується, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна, в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску облігацій.
- Відчужувати та набувати облігації на вторинному ринку, а також в порядку спадкування та правонаступництва, з урахуванням умов випуску облігацій.

Під час розміщення облігації всіх серій продаються за номінальною вартістю. Облігації оплачуються в національній валюті України - гривні, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок емітента.

Мета розміщення цінних паперів - поповнення обігових коштів для фінансування проектно-кошторисних, будівельних та опоряджувальних робіт з будівництва житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва, придбання розхідних матеріалів та допоміжної діяльності - 100% (сто відсотків) залучених коштів. Тимчасово вільні залучені кошти, що не можуть бути опановані підрядником негайно, Емітент має право розміщувати на короткостроковому депозитному рахунку у банку, або вкладати в короткотермінові державні боргові зобов'язання з метою збереження залучених коштів від інфляції та запобігання знецінення інвестицій власників облігацій.

Емітентом встановлено наступні дати початку та закінчення погашення облігацій:
Серія А погашається з 16.07.2014 р. по 01.02.2015 р.;
Серія B погашається з 17.07.2014 р. по 02.02.2015 р.;
Серія C погашається з 18.07.2014 р. по 03.02.2015 р.;
Серія D погашається з 19.07.2014 р. по 04.02.2015 р.;
Серія E погашається з 20.07.2014 р. по 05.02.2015 р.;
Серія F погашається з 21.07.2014 р. по 06.02.2015 р.;
Серія G погашається з 22.07.2014 р. по 07.02.2015 р.;
Серія H погашається з 23.07.2014 р. по 08.02.2015 р. включаючи зазначені дати

Емітент має право здійснити викуп облігацій за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій з метою їх анулювання, або подальшого перепродажу.

Рішення про такий викуп та умови викупу приймається загальними зборами учасників емітента. В разі прийняття емітентом рішення про викуп облігацій за власною ініціативою, емітент зобов'язаний письмово повідомити власників облігацій на підставі даних зведеного облікового реєстру власників облігацій про прийняте рішення, встановлені дати викупу, та умови викупу не пізніше ніж за 20 календарних днів до запланованої дати початку викупу. Пропозиція емітента про викуп облігацій за ініціативою емітента не є обов'язковою для власників облігацій. Рішення емітента про викуп облігацій, прийняте за ініціативою емітента, не припиняє зобов'язань емітента у відношенні тих власників облігацій, які не погодилися на пропозицію емітента про викуп облігацій.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Шевченко Владислав Володимирович
Эмиссия — Ковчег, 2-A
 • Статус
  Погашена
 • Страна риска
  Украина
 • Погашение (оферта)
  *** (***)
 • Объем
  35 482 500 UAH
 • М/S&P/F
  — / — / —
Организация — Ковчег
 • Полное название
  ООО "Ковчег"
 • Отрасль
  Строительство и девелопмент

Другие новости компании