Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
 • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
 • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
 • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
 • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
 • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
 • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
 • Надежные источники данных
 • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

"Производственный Вектор" начинает досрочное погашение облигаций серии "J"

31 января 2011 Сбондс-Украина

ТОВ «ВИРОБНИЧИЙ ВЕКТОР» (код   ЄДРПОУ   31776046) повідомляє  про   початок дострокового   погашення Лотів облігацій   серії J. Відомості   про   початок дострокового   погашення Лотів облігацій   серії J  Това­риства  з  обмеженою  відповідальністю «Виробничий   вектор»:

1.    Характеристика  емітента.
1.1.    Повне   найменування  емітента: українською:   Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  «Виробничий   вектор» російською:   Общество  с  ограниченной   ответственностью «Виробничий   вектор» Скорочене   найменування  емітента: українською:   ТОВ  «Виробничий   вектор» російською:   ООО  «Виробничий   вектор»

1.2.    Місцезнаходження  емітента: Україна,   02230,   м.   Київ,   вулиця  Боженка,   2.  Тел.:   (044) 490-51-11,   490-51-15

1.3.   Дата заснування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничий вектор» створене шля­хом об’єднання вкладів учасників. Ідентифікаційний код юридичної особи -31776046. Свідоцтво серія А00 № 064452, видане Деснянською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата проведення державної реєстрації 15.01.2002   р.   №   1   066   105   0002   000455.

2.   Характеристика цінних паперів емітента, що приймається до дострокового
погашення.

2.1.    Вид та категорія цінних паперів: іменні безпроцентні (цільові) облігації, серія J

2.2.    Форма  випуску облігацій:   бездокументарна.

2.3.    Номінальна вартість однієї облігації становить: серія J - 35,00 грн. (трид­цять  п’ять  грн.   00  коп.)

2.4.    Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про реєстрацію випуску облігацій підприємств, реєстраційний № 379/2/06 від 19 червня  2006   року.

3.   Порядок дострокового   погашення  облігацій.

3.1.    Адреси місць, дати початку і закінчення дострокового погашення облігацій: Дострокове погашення облігацій емітентом здійснюється виключно шляхом передачі квартири/окремого нежитлового приміщення (майнових прав) у жит­ловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, будинок № 1 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Механізаторів, 2 (поштова адреса), кадастровий номер 8000000000:72:143:0001, на підставі даних Зведеного обліково­го реєстру рахунків власників облігацій (надалі - Зведений обліковий реєстр), який складається Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депо­зитарій цінних паперів» (надалі - Депозитарій) на кінець дня, що передує погашенню облігацій  та  надається  на  початок  погашення.

Дострокове  погашення  облігацій  здійснюється  за  наступною адресою: Україна,  02230,   м.   Київ,   вул.   Боженка,   2 Тел.:   (044)   490-51-11,   490-51-15.

Початок дострокового погашення випуску облігацій: 1 квітня 2011 року, закі­нчення   прийому облігацій  до   погашення   1   липня  2011   року  (включно).

3.2.    Порядок дострокового погашення, здійснення операцій і депонування: Власник облігацій при погашенні має право отримати у власність квартиру/окреме нежитлове приміщення відповідної площі у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, будинок № 1 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Механізаторів, 2 (поштова адреса), кадастровий номер 8000000000:72:143:0001. Погашення облігацій здійснюється по їх номінальній вартості Лотами, розмір та характеристики яких визначені Емітентом у Договорі про участь у будів­ництві, шляхом передачі квартири/окремого нежитлового приміщення у жит­ловому комплексі за адресою м. Київ, вул. Механізаторів, 2, будинок № 1 (бу­дівельна адреса), м. Київ, вул. Механізаторів, 2 (поштова адреса), кадастровий номер 8000000000:72:143:0001. Власник Лоту при його погашенні має пра­во на отримання у власність квартири/окремого нежитлового приміщення у житловому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, будинок №1 (будівельна адреса), м. Київ, вул. Механізаторів, 2 (поштова адреса), кадас­тровий номер 8000000000:72:143:0001. Розмір Лоту, який приймається до погашення, повинен відповідати площі отримуваної квартири/окремого нежит­лового приміщення, яка визначена в Технічному паспорті квартири/окремого нежитлового   приміщення, виданого БТІ.

Якщо після введення об’єкту в експлуатацію та отримання технічної докумен­тації в БТІ виявляється, що площа отримуваної квартири/окремого нежитлово­го приміщення більша, ніж розмір відповідного Лоту, зазначеного в Договорі про участь в будівництві об’єкту нерухомості, Покупець зобов’язаний докупи­ти облігації у кількості достатній для отримання цієї квартири/окремого нежитлового   приміщення.

Якщо площа отримуваної квартири/окремого нежитлового приміщення при введення об’єкту в експлуатацію та отриманні документації в БТІ менша ніж розмір відповідного Лоту, зазначеного в Договорі про участь в будівництві об’єкту нерухомості, Емітент викуповує залишок облігацій за ціною придбан­ня.

Погашення облігацій здійснюється Лотами на підставі Зведеного облікового реєстру власників облігацій.

Зведений обліковий реєстр формується на кінець операційного дня, що пе­редує дню початку погашення облігацій. Сформований Зведений обліковий реєстр випуску надається Депозитарієм Емітенту до 10.00 дня початку пога­шення  облігацій.

При погашенні облігацій Покупець повинен перерахувати всі облігації (Лот) Емітенту з особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Приватному акціонерному товаристві «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». На момент погашення облігацій Покупець повинен мати Договір про участь в будівництві   об’єкту   нерухомості  з  Емітентом.

Умовою передачі права на отримання квартири/окремого нежитлового приміщення є пред’явлення до погашення відповідного Лоту облігацій за умови дотримання  вищезгаданих умов.

У випадку, якщо на момент погашення вартість 0,01 (однієї сотої) квадрат­ного метру загальної площі квартири/окремого нежитлового приміщення пе­ревищує номінал облігацій, власник отримує 0,01 (одну соту) квадратного метра такої площі за номіналом облігації. У випадку, якщо на момент погашення облігацій вартість 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі квар­тири/окремого нежитлового приміщення менша за номінал облігацій, власник отримує 0,01 (одну соту) квадратного метра такої площі за номіналом облігації, та різницю між номіналом облігації та вартістю 0,01 (однієї сотої) квадратно­го метру загальної площі квартири/окремого нежитлового приміщення.

Директор   ТОВ  «Виробничий  вектор» А. О. Руденко

 • Статус
  Погашена
 • Страна риска
  Украина
 • Погашение (оферта)
  *** (***)
 • Объем
  105 000 000 UAH
 • М/S&P/F
  — / — / —
 • Полное название
  ООО "Производственный вектор"
 • Отрасль
  Строительство и девелопмент

Другие новости компании