Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Химфармзавод "Красная звезда" планирует размещение облигаций серий K-Q на 21 млн. грн.

3 августа 2017
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення - 01.08.2017р. Наглядовою радою ПАТ "ХФЗ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" (Протокол № 01/08 вiд 01.08.2017 р.) було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента.
вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). - До приватного розміщення пропонуються іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені) облігації, загальна кількість облігацій: 21000 (двадцять одна тисяча) штук, сума цінних паперів - 21 000 000,00 (двадцять один мільйон ) гривень , спосіб розміщення- приватний .Облігації випускаються сімома серіями: K, L, M, N, O, P, Q. Кількість облігацій та серії облігацій: Серії K -3000 ( три тисячі ) штук; Серії L -3000 ( три тисячі ) штук; Серії M-3000 ( три тисячі ) штук; Серії N-3000 ( три тисячі ) штук; Серії O -3000 ( три тисячі ) штук; Серії P -3000 ( три тисячі ) штук; Серії Q -3000 ( три тисячі ) штук; Загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй: Серії К -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії L -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії M-3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії N -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії O -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії P -3 000 000 (три мільйони) грн.; Серії Q -3 000 000 (три мільйони) грн.; Спосiб розмiщення облiгацiй - приватний. Щодо розмiщення облiгацiй цього випуску емiтент не користується послугами андеррайтера або фондової бiржi. Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй не приймалось.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення - 1105,26 %

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються-власникам облiгацiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, надаються наступнi права:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв (з урахуванням обмежень щодо обiгу облiгацiй серед визначеного кола осiб) з наступного дня пiсля реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi cвiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй;
- отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- звернутися до Емiтента з пропозицiєю викупити оплаченi власником облiгацiї;
- здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.
спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік - Оплата облiгацiй серiй K, L, M, N, O, P, Q здiйснюється в нацiональнiй валютi України - гривнi на поточний рахунок Емiтента - ПАТ "ХФЗ "ЧЕРВОНА ЗІРКА" № 26007000033884 у філії АТ "Укрексімбанк" м. Харків, МФО 322313, код за ЄДРПОУ Банку 19362160 в строки, вказанi у договорi, але не пiзнiше дати затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй.
мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів- Метою використання фінансових ресурсів загальною сумою 21 000 000,00 грн., залучених від приватного розміщення облігацій, є реконструкція та модернізація таблеточного цеха по GМP в розмірі 65 % або 14 000 000,00 грн., модернізація та оснащення новим обладнанням атестованої заводської лабораторії в розмірі 15% або 3 000 000,00 грн., розробка та впровадження у виробництво нових препаратів в розмірі 20 % або 4 000 000,00 грн, з метою розширення можливостей у здійсненні своєї господарської діяльності та подальшого зміцнення фінансового стану Товариства.
прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють-
Рішення прийнято Наглядовою радою Емітента
1.Голова Наглядової ради-Рожкевич Олег Генадійович-10 акцій, прості
2.Заступник Голови Наглядової ради-Величко Олексій Володимирович- 5 акцій, прості
3.Член Наглядової ради -Гордієнко Юлія Іванівна-70 акцій, прості
4.Член Наглядової ради -Піснова Олена Миколаївна-1000 акцій, прості
5.Секретар Наглядової ради-Рижов Георгій Борисович- 10 акцій, прості
інформація щодо можливості конвертації цінних паперів- Конвертація облігацій у власні акції не передбачено.
інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії- суттєво розкрита в проспекті емісії облігацій.

Другие новости компании