Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

ЧАО Терминал-М планирует размещение облигаций серий Е и F на 80 млн. грн.

23 августа 2017
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 21.08.2017 року. Назва органу, що прийняв таке рішення: Наглядова рада ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» (протокол № 2108 засідання Наглядової ради ПрАТ «ТЕРМІНАЛ-М» (далі – Товариство) від 21.08.2017 року). Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії Е, серії F. Кількість цінних паперів: 80 000 штук, а саме: серії Е – 40 000 штук; серії F – 40 000 штук. Сума цінних паперів: 80 000 000,00 гривень. Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 6 106,87%.
Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: – отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; – подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; – здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних паперах у депозитарних установах. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації проводиться у національній валюті України – гривні. Продаж протягом всього терміну укладання договорів з першими власниками відповідної серії облігацій відбуватиметься за номінальною вартістю. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі – продажу відповідної серії облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладання договорів з першими власниками та результатів розміщення облігацій Наглядовою Радою Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 60% ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі будівельних матеріалів, 25% ресурсів, залучених від продажу облігацій, – для оплати обладнання та устаткування, 15% – для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продукції, що випускається, та переліку послуг, що надаються. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів (крім загальних зборів акціонерного товариства); відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють: 1) Голова Наглядової ради – Суботенко Микола Олексiйович, є акціонером Товариства, володіє 8 750 простими іменними акціями Товариства; 2) член Наглядової ради – Суруп Володимир Юрiйович, є акціонером Товариства, володіє 9 065 простими іменними акціями Товариства; 3) член Наглядової ради – Пилипенко Олександр Сергiйович, є акціонером Товариства, володіє 34 585 простими іменними акціями Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облігації Товариства, щодо яких прийняте рішення про приватне розміщення, не конвертуються в інші цінні папери.
Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої інформації немає.

Другие новости компании